Home

Winst betekenis

Winst is opbrengst minus kosten: het positieve of negatieve financiële resultaat van een onderneming. Ondernemingsverliezen zijn negatieve winst. Bron: financieel.infonu.n WINST, v. (-en), (in hoog. st. WINSTE), het winnen, wat men wint: die zaak geeft eene zuivere winst van 40 gulden in de week; — de bruto winst, verschil in prijs tusschen inkoop en verkoop; — de netto winst, wat men voor iets meer ontvangt dan men in 't geheel uitgegeven heeft; — de winst bepalen, berekenen; (spr.) eerste.. Winst - de betekenis volgens Redactie Ensie De winst van een onderneming is het positieve verschil tussen de omzet en de kosten van een onderneming. Ondernemingen met aandelen keren een deel van de winst uit aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Ook kan de winst gebruikt worden om de onderneming uit te breiden Betekenis 'winst' Je hebt gezocht op het woord: winst. winst ( de ; v ; meervoud: winsten ) 1 het winnen 2 ( economie ) het bedrag van de verkoop, verminderd met inkoopsprijs plus onkoste

Winst. Baat, Baten, Boni, Debiet, Gewin, Meeval, Nut, Nuttigheid, Oogst, Opbrengst, Profijt, Provenu, Rendement, Resultaat, Utiliteit, Verdienste, Voordeel, Winstbedrag; Overwinning, Succes, Triomf, Victorie, Zege, Zegepraa Winst is het positieve resultaat van een bedrijf in een bepaalde periode nadat alle uitgaven en kosten van de inkomsten zijn afgetrokken. Voor het bepalen van de winst zijn alle kosten, waaronder inkoop, huisvesting, afschrijvingen, marketing en personeelskosten, al afgetrokken van de omzet

Winst ( operationele winst) of verlies uit de activiteiten van een onderneming voor aftrek van belastingen, rente en afschrijving (en doorgaans ook de goodwill ). Buitengewone baten of lasten maken geen deel uit van het operationeel resultaat Uitspraak: [ˈnɛtowɪnst] winst die overblijft als je de afschrijvingen en de belasting erover van de brutowinst hebt afgetrokken Antoniem: brutowinst © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: ' nettowinst ' ko..

Winst uit Onderneming Het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer voor de inkomstenbelasting geniet uit een of meer ondernemingen Wat is fiscale winst? Fiscale winst verschilt van de commerciële winst (zie begripsbeschrijving). Fiscale winst is de winst die je doorgeeft aan de Belastingdienst tijdens de inkomstenbelastingaangifte of vennootschapsbelasting. Het bevat de elementen: omzet, kosten, rentekosten, afschrijvingen en bijzondere baten en lasten Winst is het positieve verschil tussen opbrengst en kosten. Is het verschil negatief, dan is er sprake van verlies. Doorgaans wordt de winst over een bepaalde periode gerapporteerd, bijvoorbeeld de jaarwinst of de kwartaalwinst. Winst kan gezien worden als: vergoeding voor het gebruik van kapitaal; opbrengst van goed management; risicopremie. De vergoeding voor het gebruik van kapitaal en de opbrengst van goed management bedraagt over het algemeen enkele procenten van het kapitaal. Bij een groo Winst is het bedrag dat je aan het eind van het jaar onder aan de streep overhoudt. De meest basale definitie van winst is 'netto-omzet minus de (operationele) kosten'. Dit wordt ook wel de brutowinst genoemd. Als je de operationele kosten niet in de hand hebt, kan de netto-omzet groeien, terwijl de brutowinst omlaag gaat

1) aansprakelijkheidsrecht: vermogensschade die bestaat uit het gemis van winst.. In Nederland is de belastbare winst uit onderneming een van de heffingsgrondslagen in box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.Het gaat hier om de winst die iemand, de zogenoemde ondernemer voor de inkomstenbelasting of IB-ondernemer, als natuurlijk persoon uit een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap geniet betekenis & definitie Een winst- en verliesrekening is een overzicht van alle kosten en opbrengstendie een instelling maakt tijdens een bepaalde periode of voor een bepaald project. De winst- en verliesrekening is een onderdeel van de jaarrekening Betekenis 'nihil' Je hebt gezocht op het woord: nihil. ni·h i l (onbepaald voornaamwoord) 1 niets: de winst is nihil. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis De koers-winstverhouding wordt berekend door de koers van een aandeel te delen door de winst per aandeel. Hoe hoger de k/w-verhouding, des te duurder het aandeel. Deze ratio zegt iets over de waardering van het aandeel en de winstverwachtingen van het bedrijf. Als een bedrijf geen winst maakt, kan de koers-winstverhouding niet worden berekend

Het is een maatstaf voor de brutowinst met aftrek van overheadkosten van een bedrijf. In het Nederlands is de vertaling: Inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Het is de operationele winst zonder dat hier de kosten van afschrijvingen en financiering inzitten Om de winst over een bepaalde periode te berekenen, moet je de kosten van de omzet aftrekken. Dan houd je over wat je onderaan de streep te besteden hebt. Brutowinst, bedrijfsresultaat en nettowinst. Er is een verschil tussen brutowinst, je bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering en de nettowinst Nettowinst is een veelgebruikte boekhoudterm.De nettowinst is de brutowinst min de bedrijfskosten.Oftewel de nettowinst is het geld dat overblijft nadat alle kosten van een onderneming zijn betaald. Dit kan erg complex worden bij grote bedrijven, omdat de boekhouder precies moet aangeven waar al het geld vandaan komt. Als de nettowinst positief is, dan verdient het bedrijf geld

Betekenis Winst

De koers-winst verhouding en earnings hield geven exact hetzelfde weer. Sommige beleggers geven de voorkeur aan de earnings yield terwijl anderen liever de koers-winst verhouding gebruiken. earnings yield = winst per aandeel ÷ koers aandeel . earnings yield = 1 ÷ kw. De koers-winst verhouding houdt niet met alles rekening (psych.) bewust of onbewust beleefd voordeel, verbonden aan het ziek zijn; primaire , ziektewinst waarbij angstwekkende of onaanvaardbare impulsen, wensen, gedachten en dergelijke leiden tot een ziekmakend symptoom, zodat aan de oorspronkelijke angst en conflictspanning wordt ontsnapt; secundaire , ziektewinst die optreedt doordat een gebrek wordt aangewend als middel om zich a..

Wat is de betekenis van Winst - Ensi

 1. De winst wordt namelijk positief op het moment dat je de factuur stuurt. De cashflow wordt positief wanneer de factuur betaald is. Van een negatieve winst ga je niet failliet, van een negatieve cashflow wel! Cashflow is dus belangrijk
 2. gen
 3. Betekenis van Brutowinst toevoegen. Aantal woorden: Naam: E-mail: (* optioneel) Email confirmation: << Bruto toegevoegde waarde: Bruto geldscheppend bedrijf >> Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe
 4. Wat is de betekenis van winstbelasting? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 3 betekenissen van het woord winstbelasting. Door experts geschreven

Verschil cashflow & winst. Winst neemt afschrijvingen en amortisatie mee, terwijl kasstroom juist ook naar de verschillen in werkkapitaal kijkt. De voor- en nadelen van winst vs kasstroom hangen erg af van welke kasstroom er wordt bekeken. De operationele kasstroom kijkt niet naar investeringen en laat daardoor vaak een te gunstig beeld zien Winst is een veelgebruikt begrip uit de economie.. De definitie gaat als volgt: Wanneer de productiekosten lager zijn dan de omzet, wordt er winst gemaakt. Kortom: wanneer er meer wordt verdient aan de productie van goederen of diensten dan dat het kost om ze te maken, dan wordt er door een bedrijf winst gemaakt. In principe is winst altijd het doel van een bedrijf Betekenis van 'winst' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. woordenboeken.nu. Opzoeken winst. Betekenis Zelfstandig naamwoord. winst (de ~) het behalen v.d. zege; het winnen met de winst gaan strijken Synoniemen: overwinning. winst (de ~) voordeel in niet-economische zin winst. Eén spreekwoord bevat `Winst` tel uit je Winst (=kijken en doen waar je het meeste voordeel bij hebt, `zie je wel!`); 6 betekenissen bevatten `Winst` alle havens schutten wind (=als je meedoet deel je mee in de Winsten); een klein visje een zoet visje (=een klein voordeel of Winstje dat met weinig moeite is verkregen); zijn schaapjes scheren (=er de Winst uithalen ↑winst in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ winst op website: Etymologiebank.nl ↑ Tim Voors Alleen, De Pacific Crest Trail te voet van Mexico naar Canada, eBook: Mat-Zet bv, Soest (2018), Fontaine Uitgever

Commanditaire vennootschap - de betekenis volgens Accounting

Winst betekenis & definitie. Winst van een bedrijf is het positieve verschil tussen omzet en kosten. Een bedrijf zal over het algemeen proberen zoveel mogelijk winst te maken. In het geval van winstmaximalisatie geldt dat er wordt geproduceerd totdat de marginale winst 0 bedraagt Netto winst = Brutowinst minus alle overige lasten die niet te maken hebben met de inkoop van je goederen. kaas: is brutowinst inclusief btw of exclusief . Danny: Dat ligt eraan wanneer en waarvoor je het gebruikt maar boekhoudkundig heeft brutowinst niks met BTW te maken

Winst - de betekenis volgens Redactie Ensi

Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord ingehouden winst. Je kunt ook zelf een definitie van ingehouden winst toevoegen. 1: 1 0. ingehouden winst. We spreken van de ingehouden winst bij dat deel van de nettowinst van een onderneming dat wordt toegevoegd aan de reserves in plaats van uitgekeerd als dividend Dan beschouwen wij dit als winst uit onderneming. U mag dan niet gebruikmaken van bepaalde faciliteiten, zoals de ondernemersaftrek. Medegerechtigde. U bent medegerechtigde in een onderneming als u bijvoorbeeld commanditair vennoot bent in een commanditaire vennootschap Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Een winst- en verliesrekening wordt ook wel een resultatenrekening of exploitatierekening genoemd. Het geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een rechtspersoon over een bepaalde periode. Meestal is dit een jaar. Dit overzicht eindigt met de winst of verlies die in die periode is behaald

Gratis woordenboek Van Dal

 1. Winstbegrippen: EBIT, EBITDA, REBITDA Bedrijven die hun jaarcijfers presenteren, kunnen gebruik maken van verschillende winstbegrippen. Zo zijn termen als EBIT, EBITDA en EBITDAI veelgebruikte termen om de winstgevendheid van een bedrijf aan te tonen
 2. Hieronder vind je 32 betekenissen van het woord Omzet. Je kunt ook zelf een definitie van Omzet toevoegen. 1: 14 0. de omzet is niet gelijk aan de winst! Een bedrijf kan een zeer grote omzet draaien maar nog steeds verlies maken, bijvoorbeeld door hun stock aan een lagere prijs te verkopen dan de prijs waaraan ze die zelf hebben aangekocht
 3. ongerealiseerde winst: Ook: papieren winst. Winst op een belegging die nog in een beleggingsportefeuille aanwezig is; dit is het geval als de actuele prijs hoger is dan de kostprijs.Ongerealiseerde winst verandert op ieder moment dat de actuele koers wijzigt
 4. g en die u niet wilt verkopen. U hebt ze nodig om uw producten te kunnen maken of uw diensten te kunnen verlenen
 5. Winst-en-verliesrekening, met twee koppeltekens, is in de meeste gevallen de juiste spelling.Er is mee bedoeld: 'overzicht van inkomsten en uitgaven', 'overzicht van baten en lasten'. Winst-en-verliesrekening: samenstelling. Winst-en-verliesrekening is een samenstelling die bestaat uit de woordgroep winst en verlies en het zelfstandig naamwoord rekening
 6. g? Winst uit onderne
 7. Je winst en salaris blijkt later uit de aangifte van de inkomstenbelasting en hoef je dus bij de omzetbelasting nog niet op te geven. Als je een uitgave betaalt met je zakelijke bankpas omdat je privé geen saldo hebt, dien je dit bij een bv direct in je boekhouding te corrigeren

winst betekenis en definiti

Video: Wat is Winst? - Online Marketing Agenc

De brutowinstmarge is een essentiële indicator voor de winstgevendheid en de concurrentiekracht van een bedrijf. Leer meer over de brutowinstmarge om de betekenis en het belang te begrijpen, inclusief uitleg formule en een rekenvoorbeeld. Lees meer Geleden verlies is naast gederfde winst een vermogensrechtelijke schadepost. Terwijl bij gederfde winst sprake is van misgelopen vermogensvermeerdering, is bij geleden verlies sprake van vermogensvermindering an sich. Gedacht kan worden aan schade aan eigendommen, of anderzijds vermogensvermindering Commerciële winst is de winstberekening voor het bedrijf. Fiscale winst is de winst die je door geeft aan de Belastingdienst tijdens de inkomstenbelastingaangifte (zie begrip fiscale winst). De commerciële winst bestaat uit de elementen omzet, kosten, afschrijvingen, rentekosten en bijzondere baten en lasten ingehouden winst: Deel van de netto winst van een onderneming dat niet als dividend wordt uitgekeerd (en wordt vastgehouden voor investeringen). De ingehouden winst verbetert de kaspositie van het bedrijf. Voorbeeld 'Hoewel de economie tot een tijdelijke stilstand kwam in het eerste kwartaal, groeide de Japanse economie al meer dan zestig maanden.. Gederfde winst is een vorm van vermogensschade, naast geleden verlies. Vermogensschade is in het Nederlands verbintenissenrecht de meest voorkomende schadepost. Vermogensschade kan op een andere partij verhaald worden indien die partij wanprestatie heeft gepleegd of indien er sprake is van een onrechtmatige daad

Betekenis-definitie operationeel resultaat: Winst

 1. De winst die organisaties niet uitkeren blijft in het bedrijf. Organisaties die een kleiner deel van de winst uitkeren hebben meer geld over om te herinvesteren. Een andere manier om geld terug te geven aan aandeelhouders is het terugkopen van aandelen
 2. Betekenissen van PG in het Engels Zoals hierboven vermeld, PG wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Potentiële winst. Deze pagina gaat over het acroniem van PG en zijn betekenissen als Potentiële winst. Houd er rekening mee dat Potentiële winst niet de enige betekenis van PG is
 3. De winstsom van alle bedrijven in een land uitgedrukt in een percentage van het nationaal inkomen is de winstquote
 4. us de hoeveelheid geld dat er is uitgegeven aan, bijvoorbeeld, kosten, rente en belastingen. Dit gaan we illustreren met een eenvoudige winst- en verliesrekening van een willekeurig bedrijf
 5. In de betekenis economie gaat het meer om organisaties met een bepaalt ideaal en met de focus op de creatie van waarde waaruit winst ontstaat en groei ontstaat. Trend definitie: Toenemend belang van de mate waarin een organisatie maatschappelijke- en individuele betekenis toevoegt. De transitie van een focus op winst naar waarde naar welzijn
 6. Winst bij woningverkoop: u betaalt dan geen inkomstenbelasting. Bijleenregeling: als u binnen 3 jaar een andere woning koopt, dan moet u de overwaarde investeren in de nieuwe woning. Doet u dit niet, dan is kunt u de hypotheekrente over het bedrag van de overwaarde niet van de belasting aftrekken

Dit artikel legt de betekenis uit en laat de berekening zien. maar de de winst voor rente en belastingen (EBIT). Berekenen ondernemingswaarde met formule. Ondernemingswaarde (bijvoorbeeld 10 keer EBIT) + liquide middelen - schulden = aandeelhouderswaarde. Voorbeeld balans. Een voorbeeld kan soms meer verklaren dan een een tekst Dividend is de uitbetaling van een gedeelte van de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. Wanneer een naamloze vennootschap of besloten vennootschap winst maakt, besluit de aandeelhoudersvergadering of en hoeveel van de winst wordt uitgekeerd. Het is ook mogelijk dat er helemaal geen dividend wordt uitgekeerd, maar dat alle winst wordt gebruikt om te investeren in het bedrijf AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse AEX-index stond dinsdagmiddag op winst, na eerder op de dag nog de hoogste stand van dit jaar te hebben aangetikt. Ook de andere Europese beurzen wonnen terrein Betekenissen van PNL in het Engels Zoals hierboven vermeld, PNL wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Winst-en verliesrekening. Deze pagina gaat over het acroniem van PNL en zijn betekenissen als Winst-en verliesrekening. Houd er rekening mee dat Winst-en verliesrekening niet de enige betekenis van PNL is Laten we een diepgaande studie maken van winst: - 1. Betekenis en definitie van winst 2. Elementen van winst 3. Kenmerken van winst 4. Aard van winst 5. Rechtvaardiging van winst Betekenis en definitie van winst : Het aandeel van het nationale inkomen dat naar de ondernemer gaat, staat bekend als winst. O

Coöperatie - de betekenis volgens Centraal Bureau voor deLorenz-curve - Wikipedia

Nettowinst - 16 definities - Encycl

Netto winst. Winst is iets anders dan cashflow. Winst is niet hetzelfde als cashflow. Beide zijn belangrijk, waar sommige experts zelfs de cashflow belangrijker vinden dan winst. Hier kan je alles lezen over het verschil tussen cashflow en winst. De winst en verliesrekening geeft een bepaalde periode weer, waar de balans een momentopname is Winst per aandeel. Winst per aandeel wordt ook wel afgekort tot wpa. De wpa geeft aan hoeveel winst per aandeel beschikbaar is. De winst (na afschrijving, belasting en preferente dividenden) wordt gedeeld door het aantal uitstaande aandelen

Betekenis Winstoogmerk. Winstoogmerk dat wil zeggen dat de organisatie als doel heeft om winst te willen maken. Een bedrijf zoals een BV of coöperatie heeft per definitie een winstoogmerk. Het is een begrip dat meestal wordt gebruikt als het over stichtingen gaat Winst in bedrijf houden. Maar net zo goed kan men de winst geheel of deels in het bedrijf te houden. Men voegt de winst dan ofwel toe aan één van de reserves, ofwel beslist men nog niet wat men met die winst doet en draagt men de winst voorlopig over naar volgend boekjaar via de rubriek 'overgedragen winst'

Wat is een jaarrekening? Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Iedere onderneming maakt zo'n jaarrekening, mede omdat je elk jaar aan de Kamer van Koophandel je jaarrekening moet sturen. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide Winstreserve is de winst dat in het bedrijf wordt gehouden. Dus niet wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, vennootschapsbelasting en bonussen aan het personeel. Bij een NV wordt de winstreserve op de balans gezet. Maar niet bij een Eenmanszaak of een VOF. Daar wordt het op de balans in het eigen vermogen opgenomen Stel nu dat je 'gewoon' wilt weten wat het bedrijf 'als bedrijf' heeft gedaan (de winst die een onderneming heeft behaald met haar operationele activiteiten) zonder dat hier kosten en opbrengsten van de financiering in verwerkt zitten. Dan ga je kijken wat de winst was zonder rekening te houden met (bijv.) de kosten van rente (I = Interest) Winst: Ook wel: rendement, profit, opbrengst of yield. Winst is het positieve resultaat van een bedrijf in een bepaalde periode nadat alle uitgaven en kosten van de inkomsten zijn afgetrokken. Voor het bepalen van de winst zijn alle kosten, waaronder inkoop, huisvesting, afschrijvingen, marketing en personeelskosten, al afgetrokken van de omzet

Betekenis 'uitleg' Je hebt gezocht op het woord: uitleg. ui t·leg ( de ; m ) 1 verklaring , opheldering ; voor velerlei uitleg vatbaar zijn op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd ui t·leg·gen ( legde uit, heeft uitgelegd ) 1 leggend uitspreiden 2 verklaren , laten begrijpen : dromen uitleggen ; veel uit te leggen hebben zich voor merkwaardig gedrag moeten verantwoorde Verlies dus, ondanks dat 30% - 25% winst doet vermoeden. Om fouten als deze bij u en uw medewerkers te voorkomen is het daarom duidelijker en veiliger om de winstmarge ook te berekenen t.o.v. de verkoopprijs. Als dit voor u allemaal vrij logisch lijkt, een kleine anekdote

Cashflow = winst na belastingen en afschrijvingen In de financiële analyse van banken en in jaarverslagen gebruikt men cashflow in deze betekenis. Dit zorgt wel voor verwarring omdat cashflow hier niets te maken heeft met de eigenlijke geldstroom Betekenis gerealiseerde winst Er is al veel gezocht naar de betekenis van gerealiseerde winst en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Deutsche Bank heeft coronajaar 2020 afgesloten met winst, nadat in het jaar voorafgaand aan de crisis nog een miljardenverlies werd geleden. De grootste bank van. Het risico dat de winst van een onderneming aanzienlijk zal kunnen dalen; dat risico is in sommige sectoren groter dan gemiddeld. Zie ook: winst, winstdoel, winstverwachting, winstwaarschuwing, winstval, winstsprong, dividendbeleid, bondproxy, veilige vijf. Tip anderen Tweete Een droom over winst symboliseert zakelijke ambities en professionele doelen. Deze droom impliceert ook dat jij of iemand anders op een negatieve manier gebruik maakt van een situatie. Lees meer: Wat onze dromen ons vertellen Dromen en hun betekenis Droomencyclopedie. Meer rust,.

Winst uit onderneming - 4 definities - Encycl

Fiscale winst Inkomstenbelastin

De koers-winst ratio wordt in het Engels ook wel Price/Earnings ratio (P/E) genoemd.De formule om de koers-winst ratio te berekenen is: aandelenkoers / winst per aandeel. Wat is een goede koers-winst ratio? Als we geen normering toekennen aan de ratio dan is het een nietszeggend getal. Hoe lager de koers-winst ratio, des te beter.Een lage koers-winst ratio is een eerste signaal dat een aandeel. Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken Europa AEX Euronext Amsterdam BRU Euronext Brussels PSE Euronext Paris LIS Euronext Lissabon CHX CBOE Europe, grote(re) EU aandelen NAV Investment Funds (NAV) Noord-Amerika NYS Tel uit je winst. (ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met winst gesloten, terwijl de volumes afnamen in aanloop naar de feestdagen aan het einde van het jaar. De AEX eindigde 0,8 procent hoger op 622,42 punten. De Midkap-index steeg 0,6 procent en de Smallcaps werden 1,5 procent meer waard Betekenis Financiële Ratio's De winst- & verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht geven belangrijke informatie over de prestaties en financiële gezondheid van een organisatie. Omdat absolute bedragen niet veel betekenis hebben worden de prestaties en de financiële gezondheid van organisaties veelal in ratio's uitgedrukt Betekenissen van VGP in het Engels Zoals hierboven vermeld, VGP wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Variabele bruto winst. Deze pagina gaat over het acroniem van VGP en zijn betekenissen als Variabele bruto winst. Houd er rekening mee dat Variabele bruto winst niet de enige betekenis van VGP is

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML heeft in het coronajaar 2020 een hogere winst in de boeken gezet, met ook een gestegen omzet. ASML profiteert van de grote vraag naar chips voor. (ABM FN) NXP heeft in het vierde kwartaal van dit jaar weer winst geboekt en ook op jaarbasis was er sprake van een aanzienlijke verbetering. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de Nederlandse chipgigant. Afgelopen kwartaal restte er onder de streep een winst van 309 miljoen dollar, na een verlies van 22 miljoen dollar in het derde kwartaal

Winst (onderneming) - Wikipedi

 1. Ook wel: break-even point (BEP) of rentabiliteitsdrempel Break-even is een situatie waarin een bedrijf geen winst en geen verlies maakt. Het resultaat, nadat van de omzet alle kosten zijn afgetrokken, is precies nul. Inkomsten en uitgaven zijn precies in evenwicht. Het moment waarop dit wordt bereikt wordt ook wel het break-even point genoemd
 2. De winst moet dan voor beleggers uit koerswinst komen. Betrouwbaarheid van het bedrijf. Bij een hoge pay out ratio ontstaat twijfel of het bedrijf in staat is om het dividend te kunnen blijven betalen op het huidige niveau. Er kan immers niet structureel meer dividend worden betaald, dan dat aan winst is gerealiseerd
 3. winst' is in een bepaald boekjaar en er toch een verlies verschijnt dan moet men, hoe degelijk en klein de ven-nootschap ook moge zijn, fiscale betekenis van het woord (art.32 WIB92) - zijn in de vennootschap is de fiscaliteit, die strenge eisen stelt.
 4. De winst van Biden zal niet alleen effect hebben op de olie en gas in de vs, ook op de gezondhedszorg. ik ben een trotse vader van een chirurg in opleiding. mijn zoon wil over enkele jaren in amerika gaan studeren en een onderzoek doen naar Etalagebenen. hij vertelde me dat dit een onderwerp is wat in Amerika veel word besproken. zelf kon ik er op Nederlandse sites ook wel wat over vinden; zo.
 5. Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken Europa AEX Euronext Amsterdam BRU Euronext Brussels PSE De winst kwam uit op zo'n 2,5 miljard Zweedse kroon, omgerekend circa 245 miljoen euro
 6. (ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft in het derde kwartaal van 2020 meer winst weten te boeken dan voorzien en besloot het dividend iets op te krikken. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Brits-Nederlandse energiereus

Wel lag de winst iets hoger dan de 86 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2020. Op gerapporteerde basis verdiende BP bijna 1,4 miljard dollar, na een verlies van krap 0,5 miljard dollar een kwartaal eerder. In het vierde kwartaal van 2019 lag de winst nipt boven nul

Directe belastingen · Betekenis, Uitleg en VoorbeeldenMinder winst na Brexit voor Britse melkveehouder – EliteWaardeketen - Wikipedia
 • Waarom naar pedicure.
 • Steur vissen met garnalen.
 • Rolweerstandscoëfficiënt tabel.
 • Wet cupping.
 • Citation Longitude.
 • Ford Expedition Max Platinum.
 • Kitten blauwe ogen.
 • Tim Veninga podcast.
 • Plastische Chirurgie Maasstad.
 • Beoordeling Pizzeria Friuli.
 • Asymmetrisch kapsel Halflang Haar.
 • Keuken outlet XXL.
 • Operatie St Jansdal.
 • Wiet.
 • Spiegelreflex lens op systeemcamera.
 • Uno Extreme manual.
 • Ontslagvergoeding.
 • Alan Arkin movies.
 • Cumulatie pensioen en invaliditeit.
 • Distel prik.
 • Beste tandarts Rotterdam noord.
 • David Cassidy echtgenotes.
 • Video editen gratis.
 • Eurom Golden Shadow 2500 low glare terrasverwarmer.
 • 22 24 fotos.
 • Bridget Maasland vriend 2019.
 • Glazen gevels.
 • Barvrouw Rondo 2020.
 • Danique Ulla Models.
 • Zakelijke kerstkaart sturen.
 • Citroën 2PK nieuw.
 • Mond en klauwzeer.
 • Baler betekenis.
 • Brommobiel Canta kopen.
 • De Staat Live 2019.
 • Gellak remover OPI.
 • Stoomreiniger natuursteen.
 • Goedkoop restaurant Soest.
 • Otis Redding wiki.
 • The Get Down real.
 • Duurzaamheidsklasse grenen.