Home

Vrouwen in topfuncties

Komen er meer vrouwen in topfuncties? Emancipatiemonitor

 1. isterie van Defensie werken relatief weinig vrouwen in topfuncties (10%) (ABD 2018) aanzienlijk lager. In 2017 was een op de vier hogere managers een vrouw. Het aandeel vrouwelijke managers op het hoogste beroepsniveau is sinds 2013 vrijwel voortdurend toegenomen
 2. De meeste topfuncties die vrouwen bekleden in Nederland, liggen op het gebied van HRM (22 procent) en CFO (25 procent). Vrouwen kiezen vaker voor het bedrijf dan voor zichzelf Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen het lastig vinden om naast hun kerntaken op het werk, tijd vrij te maken voor ontwikkeling van hun eigen vaardigheden om succesvol te zijn in hun leiderschapspositie
 3. Dat staat in een nieuw advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), waarin wordt geconcludeerd dat het aantal vrouwen in topfuncties nu te langzaam stijgt
 4. der vaak overuren. Gelukkig geven Sigrid Kaag en Mona Keijzer nu het goede voorbeeld. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) presenteerde het rapport 'Verschillende wegen naar leidinggeven'
 5. der overuren. Het aandeel mannen in topfuncties was 70 tot 74 procent en bij posities in het middenmanagement 60 tot 70 procent
 6. Uit een onderzoek gevoerd door Hannelore Roos, onderzoekster aan de Universiteit Hasselt, in 2015 bij 40 mannen en vrouwen in topfuncties blijkt dat de quota positieve effecten meebrengen. Bedrijven gingen meer op zoek naar vrouwelijk talent en werden gevoeliger voor de verspilling hiervan

Dit is waarom mannen sneller de top bereiken dan vrouwen. video Hoe kan het dat anno 2018 slechts 15 procent van de bestuursfuncties in het bedrijfsleven wordt bekleed door een vrouw? Dat vraagt. Tien procent vrouwen in topfuncties is onverdedigbaar in een zichzelf progressief noemend land. ** Dit hele stuk gaat steeds uit van gender als dichotomie. Alhoewel ik zeker geen fan van die gedachte ben, heb ik het voor de leesbaarheid van dit stuk zo gelaten Met een groei van 28 naar ruim 30 procent vrouwelijke topambtenaren heeft de overheid haar streefcijfer bereikt. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren en het aandeel vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven is iets gestegen. In de honderd grootste bedrijven is nu bijna een op de vijf leden van de raden van bestuur of toezicht een vrouw We hebben 'vrouwen in topfuncties' als onderwerp voor ons profielwerkstuk gekozen, omdat het een erg actueel onderwerp is. We vinden het interessant om te kijken waarom er zoveel aandacht is in de politiek en media voor de kleine doorstroom vrouwen naar topfuncties en waardoor dit komt De meeste topfuncties die vrouwen bekleden in Nederland, zijn op het gebied van HRM (22 procent) en het financieel directeurschap (25 procent)

Vrouwen in topfuncties. De feminist in mij moet iets kwijt: ik ben het gejammer over het tekort aan vrouwen in topfuncties zat. Ik ben überhaupt het gejammer over het gebrek aan full time verdienende vrouwen zat. Het lukt bedrijven niet om 30 procent vrouwen in topfuncties aan te trekken 'Vrouwen aan de top' heette het artikel dat in augustus 2009 in de Volkskrant stond. In dit artikel wordt beschreven dat ondanks stimulering van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven, het aantal vrouwen in topfuncties nagenoeg niet stijgt. In vergelijking met andere Europese landen doet Nederland het slecht op dit gebied Laat dit nu overeenkomen met de 19% vrouwen in topfuncties! Bel anders even met het CBS. Het klopt dat vrouwen het zich moeilijk maken door weinig technische en cijfermatige studies te volgen en dus niet snel op topbanen in de maakindustrie terecht komen, maar daar staat hun 'oververtegenwoordiging' in de zachte sectoren weer tegenover

Aantal vrouwen in topfuncties blijft groeien, maar de

Het aandeel vrouwen in topmanagement gaat er op vooruit, met een stijging van 23,4% in 2017 (18 vrouwen en 59 mannen) naar 28,8% in 2018 (19 vrouwen en 47 mannen). Het streefcijfer van 40% tegen 2020 blijft echter veraf liggen. Van de elf beleidsdomeinen hebben twee beleidsdomeinen geen vrouwelijke leidende ambtenaren (EWI en FB) Vrouwen minder vaak in de top. In beroepen in de top van de overheid en het bedrijfsleven is het aandeel vrouwen vaak lager dan het aandeel mannen. Zo was 36 procent van de Tweede Kamerleden in 2018 vrouw, bij topfuncties binnen de rijksdienst was dat 38 procent [1]

Een vrouwenquotum is een minimumaantal van door vrouwen te bekleden topfuncties in bedrijven, in de politiek, of bijvoorbeeld van vrouwelijke artiesten in musea. Doelstelling. Met een quotumregeling in het algemeen wordt een doelstelling vastgelegd, alsmede de procedures die daarbij. vrouw. man. Het aandeel vrouwen in topfuncties zou in de komende vijf jaar flink moeten toenemen. 61. 41. Vrouwen die voltijds werken hebben evenveel kans als een voltijdwerkende man om een topfunctie te bereiken. 50. 55. Het is goed dat vrouwenorganisaties zich inspannen om het aandeel vrouwen in topfuncties te vergroten. 63. 5 Vrouwen in topfuncties: waarom niet? Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen in hoeverre jonge hoogopgeleide vrouwen een topfunctie ambiëren in de toekomst en wat hun motivatie hierachter is. De onderzoeksvraag luidt: In hoeverre. Vrouwen in topfuncties Nederland steekt internationaal ongunstig af met erg lage percentages vrouwen in de Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur. In 2010 waren er 10,7 procent vrouwelijke commissarissen en 3,4 procent vrouwelijke bestuurders in de top 99 beursgenoteerde ondernemingen

Bedrijfsleven is om: tijd voor meer vrouwen in de top NO

 1. 1. Verslechtert positie van de vrouw . Een quotum bevordert de twijfels waarom een vrouw in een topfunctie werkt: vanwege een geforceerd quotum en niet vanwege de kwaliteiten.Wanneer bij selectiecriteria kwaliteiten van secundair belang zijn, komen vrouwen op topposities te werken waar ze incapabel zijn en verlagen zelfs het beeld van vrouwen in topfuncties, waardoor het tegenovergestelde.
 2. Dat ze dat vandaag doet, is geen toeval: het is Internationale Vrouwendag. In de wet staat een streefcijfer van 30 procent vrouwen in topfuncties in 2020, maar het ziet er niet naar uit dat dat..
 3. De hoogst geplaatst vrouw bij Philips is de Zwitserse Barbara Kux, die het tot de groepsraad heeft geschopt. Meer grote bedrijven - Wolters Kluwer, TomTom, Ahold - benoemen liever buitenlandse vrouwen, die elders hun kwaliteiten hebben bewezen, in topfuncties dan dat zij Nederlandse vrouwen een kans gunnen
 4. De wet stipuleert dat maximaal 60 procent van de topfuncties bij overheidsinstellingen naar de leden van één geslacht mogen gaan, vanuit de gedachte dat het meestal mannen zijn die..
 5. imaal HBO-niveau telt Topvrouwen in de Bouw en Infra mee als hét netwerk voor vrouwen in of onderweg naar 'topfuncties' binnen de Bouw- en Infrasector. Het netwerk is opgericht door Nina van Arum, oprichtster en mede-eigenaar bij Provades. lees over het.
 6. vrouwen doordringen tot topfuncties is om meerdere redenen van belang. Diversiteit in organisaties, ook aan de top, is van belang voor een economie waarin vernieuwing en creativiteit cruciaal zijn voor groei en ontwikkeling. Andere landen kozen voor een wettelijk vrouwen-quotum. Bekende voorbeelden zijn Noorwegen, Duitsland, België en Frankrijk

Waarom zijn er te weinig vrouwen in topposities? - BNNVAR

Het aandeel vrouwen in topfuncties bij de Rijksoverheid en bij non-profitorganisaties is met respectievelijk 34 en 40 procent aanzienlijk hoger dan in het bedrijfsleven. Internationaal vergelijkbare cijfers over de top zijn er alleen voor (het veel kleinere aantal) beursgenoteerde bedrijven, daarbinnen doet Nederland het in Europa gemiddeld (Raden van Bestuur) dan wel bovengemiddeld (Raden van. Uit het personeelsbestand van de federale politie blijkt dat er in 2019 nog steeds weinig vrouwen topfuncties uitoefenen. De meeste vrouwen hebben een functie in het basiskader. Eva Tolleneer, hoofdcommissaris van politiezone Heist, legt uit waarom de stap om hogerop te klimmen groter is voor vrouwen Vrouwen zijn inmiddels wel hoog opgeleid, zelfs vaker dan mannen, maar zij bereiken nog steeds niet de top. Minder dan 15% van de topfuncties in het bedrijfsleven wordt door vrouwen bekleed. Zulke cijfers zijn echt niet meer van deze tijd. De PvdA accepteert niet Mevrouwdat de standaard bestuurska-mer wordt bezet door alleen maar mannen. Met de.

Het aantal vrouwen in topfuncties blijft achter, en ook op de rest van de werkvloer is nog een lange weg te gaan. Waarom is genderdiversiteit nodig? En hoe krijgen we dat voor elkaar? Drie visies op dit vraagstuk Van onze database met honderden ambitieuze, board ready vrouwen belanden er velen op longlists en uiteindelijk in de boardroom. Groter doel Een inschrijving op topvrouwen.nl is dus op de eerste plaats goed voor uw eigen carrière, maar elke inschrijving dient een groter doel: het ontkrachten van de aanname 'dat er niet genoeg geschikte vrouwen beschikbaar zijn voor topfuncties' Er zijn minder vrouwen met topfuncties. Veel functies worden nog altijd eerder door mannen ingevuld dan door vrouwen. Neem de top van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld. In ons land wordt sinds 2017 een streefcijfer van 30 procent gehanteerd voor een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in topposities binnen organisaties

Meer vrouwen in de top? Maak topfuncties deeltijd Trou

Het aantal vrouwen in Nederlandse bestuurskamers van beursgenoteerde bedrijven ligt al jaren rond de 7 procent; in de raden van commissarissen is echter progressie geboekt daar is 18 procent vrouw. Daarom wil de Europese Commissie wil beursgenoteerde bedrijven verplichten vanaf 2020 in 40 procent van de topfuncties vrouwen te benoemen [Volgens een nieuw rapport over de vertegenwoordiging van vrouwen in topmanagementfuncties heeft de huidige wetgeving om ervoor te zorgen dat meer vrouwen een zetel in de raden van bestuur krijgen, niet gewerkt en is een quotasysteem nu de enige weg vooruit, aldus een nieuw rapport over de vertegenwoordiging van vrouwen Er zijn verschillende lijsten die het aantal vrouwen in topfuncties bijhouden, hier beperken we ons tot de Nederlandse Female Board Index (FBI) van prof.dr. Mijntje Lückerath-Rovers van de Universiteit van Tilburg. In de editie 2019 van de FBI zijn de opvallendste resultaten bij de 90 bestudeerde beursgenoteerde ondernemingen

Vrouwen in topfuncties: kunnen quota het glazen plafond

Dit is waarom mannen sneller de top bereiken dan vrouwen

Vrouwen blijken een belangrijke rol te vervullen, ook met hun antennes in de maatschappij, om te zorgen dat de innovaties binnen de bedrijven goed tot stand komen. Topvrouwen.nl-voorzitter Marry de Gaay Fortman over vrouwen in het bedrijfsleven: 'Goed dat bedrijven deze doelstellingen vaststellen' Het aantal vrouwen in de top van de financiële sector neemt mondjesmaat toe, volgens een nieuw Oliver Wyman-rapport. Toch blijft er een grote kloof te overbruggen voordat er sprake is van echte gendergelijkheid Meer vrouwen in topfuncties is niet alleen belangrijk voor vrouwen, maar ook voor de bedrijven zelf, meent Mijntje Lückerath-Rovers

Waarom vrouwenquota een prima idee zijn - OneWorl

 1. der dan 10 procent van de bedrijven
 2. Vrouwen in het onderwijs, de sociale dienstverlening of de gezondheidszorg hebben de meeste kans om het tot een senior managementfunctie te schoppen - met 41% vrouwen op topfuncties in deze sectoren. Hierna volgen de hospitality sector (33%), food & beverage (27%), financiële dienstverlening (25%) en zakelijke dienstverlening (24%)
 3. der verdienen, heeft onder andere te maken met de segregatie op de arbeidsmarkt. Vrouwen werken verhoudingsgewijs vaak in beroepen waar sprake is van een relatief laag gemiddeld uurloon, zoals zorg en welzijn. Deze seksesegregatie neemt wel iets af
 4. vrouwen in topfuncties.3 Nadat we dit deel hadden afgerond, wilden we eigenlijk weten of de oorzaken in de literatuur ook echt in de praktijk spelen. We vroegen ons af hoe de bedrijven tegen de relatief lage participatie van vrouwen in topfuncties aankijken, en hoe vrouwen hiertegen aankijken. De hoofdvraag die wij hierbij gesteld hebben is

Vrouwenemancipatie vordert langzaam - CB

Om meer vrouwen in topfuncties te krijgen zou een verplicht aantal, een quotum, kunnen helpen. In de Emancipatienota van het kabinet komt die maatregel niet voor. De vrouwen die deze week het. Veel vrouwen werken al in Europa, toch werken zij vaak niet in de topfuncties. Europees Commissaris Viviane Reding zou dit graag anders zien. Reding: In mijn sector, ICT, is er helemaal weinig sprake van dames en zeker niet in topfuncties. Ik heb daarom meisjes opgeroepen om een ICT-opleiding te gaan volgen

In 2012 moeten vrouwen 40 procent van de topfuncties bekleden. Om dat te bereiken moeten bedrijven en instellingen worden verplicht een voorkeursbeleid voor vrouwen te voeren. Dat zegt Agnes. Veel vrouwen zijn niet ambitieus N-VA politica Valerie Van Peel is een absolute tegenstander van quota.Ik ben ooit aangenomen in de Raad van Bestuur van de VRT, maar tot op vandaag ben ik niet zeker of ik die functie gekregen heb om aan de quota te voldoen of voor mijn kwaliteiten Afname vrouwen in topfuncties gezondheidszorg De Gezondheidszorg kent, in tegenstelling tot alle andere sectoren, een afname (6%) in het percentage vrouwen op topfuncties. Toch is deze sector, samen met het Onderwijs, koploper in de man-vrouw verhouding (32%) Nul vrouwen mag niet, en er moet een stijgende lijn in zitten', zegt Hamer. De plannen moeten transparant en toetsbaar zijn, zodat bedrijven en organisaties aan hun beloften kunnen worden gehouden, bijvoorbeeld via naming and shaming en naming and faming. 'De vrijblijvendheid moet eraf Er horen meer vrouwen in topfuncties. Als we het aan de markt overlaten, blijven de mannen zichzelf aanvullen. Eline Wessels , Anneloes Verwoerd , Else van Beek , Charlotte Hagenaars 11 november 201

Nederland scoort dramatisch met aantal vrouwen in de top Beeld anp. Dat Nederlandse vrouwen weinig ambitie hebben om door te dringen tot topfuncties wisten we al. Maar dat landen als Botswana. vrouwen zijn: ze zouden niet zo goed leidinggeven als mannen en zouden later toch voor de kinderen gaan zorgen. Dit riep veel vragen bij ons op, bijvoorbeeld waarom er daadwerkelijk zo weinig vrouwen topfuncties in het bedrijfsleven uitoefenen en hoe wij later zelf een topfunctie kunnen behalen De raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moeten in de toekomst voor ten minste 30 procent uit vrouwen bestaan. Dat is de strekking van een motie die dinsdag door een meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen. Het was de afgelopen week onzeker of de meerderheid er zou komen. Aanvankelijk wilde de SP niet voor [ 13 december 2016 - Tot 45 jaar zijn vrouwen hoger opgeleid dan mannen. Toch vertaalt zich dit nog nauwelijks in een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties. De overheid en zorg scoren relatief het best als het gaat om een evenwichtige man/vrouw verdeling. Dat is een van de conclusies uit de vandaag gepubliceerde [ Meer vrouwen in topfuncties: alleen maar voordelen Een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen op de werkvloer heeft nochtans enkele belangrijke voordelen: Vrouwen hebben over het algemeen een andere kijk op het werk en beschikken over een andere managementstijl, complementair aan die van mannen

Het verschil tussen man en vrouw is vooral groot in topfuncties. Vrouwelijke managers verdienen veel minder dan mannelijke. Managers. € 33,49. Mannen. Vrouwen. € 26,33. Hoger opgeleid personeel. M. € 25,32. V. € 21,75. Nederland zakt mede daarom op een wereldwijde ranglijst van ongelijkheid tussen man en vrouw Vertalingen in context van in topfuncties in Nederlands-Frans van Reverso Context: Hoewel ze het grootste deel van de Europese bevolking uitmaken, zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in topfuncties bij de Europese instellingen

Vrouwen in topfuncties - UK Essay

Er zijn te weinig vrouwen met topfuncties in het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven beweert dat dit vooral aan de vrouw zelf ligt. Ze zouden de kansen niet pakken of niet genoeg ambitie hebben voor een hoge functie.de werkelijkheid is echter anders Hierdoor bekleden vrouwen mogelijk minder topposities dan mannen, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vrouwen bezetten slechts 15 procent van de topfuncties in de.

‘Beperkte stijging’ van vrouwen in topfuncties - De Standaard

Onderzoek: aantal vrouwen in topfuncties groeit (maar

Vrouwen in topfuncties - Metronieuws

 1. Nog altijd geen gelijke verdeling, maar hiermee steeg het aantal vrouwen in topfuncties in één jaar tijd met 2,7%. Het gemiddelde lag hiermee op 8,5%
 2. Eerlijk gezegd snap ik het streven om vrouwen in 'topfuncties' te krijgen niet zo. Sowieso vind ik 'topfunctie' een walgelijk woord, maar dat is weer een heel andere discussie. Waarom zouden vrouwen zo nodi
 3. imum van 30% vrouw overtroffen. Het bestuur van culturele instellingen bestaat gemiddeld voor 34,9 procent uit vrouwen. Maar in het Nederlandse bedrijfsleven komen we in de verste verten niet aan dat percentage
 4. ister, hoogstwaarschijnlijk niet gehaald worden. In de hoop een extra motivatie te geven om aan dit probleem te werken, publiceerde de
 5. vrouwenquotum: Aanduiding van het aantal vrouwen in een belangrijke functie bij de overheid of in het bedrijfsleven. Voor dit vrij algemeen gebruikte begrip zijn ook allerlei grappig bedoelde synoniemen in omloop, zoals rokjesquotum, mantelpakjesquotum en hakjesquotum. Op dit moment is het aantal vrouwen op topfuncties in het bedrijfsleven nog relatief laag

Video:

Meer vrouwen in topfuncties? Een non-probleem

 1. Steeds meer vrouwen dringen door tot de top van de ziekenhuizen in Nederland. Dat blijkt uit de Hospital Leadership Monitor 2020 van TIAS, de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. In vijf jaar tijd nam het aantal vrouwen aan de bestuurs- en toezichttafels in ziekenhuizen toe van 24 procent tot 36 procent
 2. Bij de grote accountantskantoren wil het met de opmars van vrouwen in topfuncties nog niet zo vlotten. De big four blijft steken op maximaal 15% vrouwelijke partners. Bij andere bedrijven op de Amsterdamse Zuidas is meer dan 30% van de partners vrouw, zo bericht het FD. Het dagblad vroeg zestien bedrijven naar hun diversiteitsbeleid

Vrouwelijke vrouwen in topfuncties NU - Het laatste

Dataleverancier Wolters Kluwer, waar Nancy McKinstry aan het roer staat, doet het van de Nederlandse bedrijven het best met 40 procent vrouwen in topfuncties. Betalingsbedrijf Adyen scoort het slechtst met 9 procent vrouwen in de top van het bedrijf. Die onderneming kondigde wel al aan op zoek te gaan naar een vrouwelijke commissaris Voorkeuren van vrouwen worden beïnvloed door het gedrag van werkgevers en de kansen die zij krijgen op de arbeidsmarkt. Wanneer werkgevers terughoudend zijn om vrouwen aan te stellen in topfuncties, zullen vrouwen minder geneigd zijn gemotiveerd de concurrentiestrijd aan te gaan met hun mannelijke collega's Voor haar werk om meer vrouwen in topfuncties te krijgen, is de Maastrichtse Tiny Rieken vrijdagavond beloond met een koninklijke onderscheiding. Dat gebeurde tijdens haart afscheid van het werk waar ze zich 30 jaar voor inzette Modeontwerper Ralph Lauren heeft aangegeven meer vrouwen te willen in topfuncties binnen zijn bedrijf. In 2023 wil hij gendergelijkheid binnen alle leidinggevende posities. Tegen 2025 wil hij zelfs dat het aantal vrouwen in de managementfuncties van zijn bedrijf toeneemt met 25 procent Het aantal vrouwen met topfuncties in het bedrijfsleven neemt langzaam toe. Bij de 203 bedrijven en organisaties die sinds 2008 het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend, groeide het vorig.

Carrièrehulp voor vrouwen | sciencepaloozaNog steeds weinig vrouwen in topfuncties: 'Ze maken andere

Waarom we in Nederland een vrouwenquotum nodig hebben

Vrouwen op een leidingsgevende positie

Grote Nederlandse bedrijven moeten alles in het werk stellen om gelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen in topfuncties te bereiken. Die oproep staat in een nieuw manifest dat is aangeboden aan minister Wopke Hoekstra van Economische zaken De verdeling tussen mannen en vrouwen in topfuncties is nog altijd ongelijk in Europa. Bestuurs- en managementposities worden in 71 procent van de gevallen door een man ingevuld. Nederland staat bijna onderaan: hier wordt slechts 19 procent van topfuncties door een vrouw bekleed er vrouwen in topfuncties uit, en analyseerde de berichtgeving rond hen in krantenkoppen. De (maatschappelijke) materie van vrouwen in hoge functies ligt me na aan het hart: er is ontzettend veel over te bespreken, en te onderzoeken. Tijdens het afgelopen jaar werd ik (opnieuw) bijgestaan Vrouwen benadeeld voor topfuncties? Als vrouwen kleine kinderen hebben, kunnen ze het dan wel aan, is de druk straks niet te groot, wil ze straks nog niet meer kinderen? Er zijn natuurlijk ook vrouwen die niet voor een hoge positie kiezen, maar er zullen er genoeg zijn die dat wel willen

Wat houdt bekwame vrouwen tegen om te solliciteren voor een topfunctie? Bij Selor, het selectiebureau van de federale overheid, hebben ze daar een idee ove.. ZWOLLE - Vrouwen in topfuncties: wie zijn het en hoe is het ze gelukt om een eigen onderneming op te zetten en succesvol te leiden? Daarover gaat een lezing op dinsdag 16 april van Petra van der. SCP: vrouwen niet op topfuncties door deeltijd en minder overwerk Foto: ANP Vrouwen komen minder vaak in de top van het bedrijfsleven terecht, omdat ze minder vaak voltijd werken en minder overwerken Talent naar de Top: Charterondertekening om meer vrouwen in topfuncties te benoemen. 30 april 2014 - Het is een unieke gebeurtenis, aldus Rinus Minderhoud voorzitter van de raad van bestuur van de Rabobank Groep richting de groep aanwezigen. Hiermee duidde hij op het feit dat de Rabobank tegelijkertijd met Rabo Vastgoedgroep en De Lage Landen het charter Talent naar de Top ondertekenden

Ingrid de Graaf-Swart, de nieuwe bestuurder bij verzekeraar ASR vindt diversiteit in teams belangrijk - en niet alleen op man-vrouw gebied. Vrouwen moeten zien dat werken leuk is De Commissaris van de Koningin, Karla Peijs en korpschef Letty Demmers van de politie zijn twee vrouwen in topfuncties in de provincie. Maar daar blijft het dan ook ongeveer bij. Zo kent Zeeland geen enkele vrouwelijke burgemeester en zijn slechts 3 van de 45 wethouders vrouw Behalve meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven moeten er ook meer mensen met een niet-westerse migratieachtergrond doorgroeien, meent de SER. De SER en de Commissie Monitoring halen de laatste bedrijvenmonitor aan, waaruit blijkt dat gemiddeld slechts een op de acht bestuurders van grote bedrijven een vrouw is Wat men ook moge beweren: vrouwen stoten nog al te vaak op het glazen plafond. Het is veel moeilijker doorgroeien naar topfuncties aangezien de maatschappij nog steeds mannelijk leiderschap verkiest. Maar wat als we je zouden vertellen dat bedrijven met een groter aandeel vrouwen in de boardroom betere resultaten boeken dan bedrijven waar enkel mannen de touwtjes in handen houden

TopvrouwenKAF Peiling: Moet er een vrouwenquotum komen voorMediaberichtenCulturele veranderingen | Pluriforme samenleving
 • Hand , voet mond ziekte oma weet raadt.
 • Uponor perstang gebruiksaanwijzing.
 • House serie.
 • Technics SL 1200 MK2 stofkap.
 • Hoe lang slapen vogels.
 • Rokken maat 46.
 • Soul food kookboek.
 • Fondant op cake plakken.
 • Pokemon Go joystick Android 2020.
 • Debulking hersentumor.
 • PCD vruchtbaarheid.
 • Hoeveel mest per m2.
 • Premium cottage: De Haan.
 • Elektrische buitenboordmotor met ingebouwde accu.
 • Oefeningen na een gebroken rug.
 • Jabra speaker.
 • Spreekbeurt powerpoint ijsbeer.
 • Cruise Terminal Rotterdam parkeren.
 • Kleurplaat honden.
 • Top 10 Geschiedenis.
 • Oostvoornse Meer windsurfen.
 • Werkende scheur in muur repareren.
 • Vrijheid kopen.
 • College Veurne menu.
 • Sachsenhausen Corona.
 • Elektrisch hek slot.
 • Robert Plant.
 • Invisalign Cleaning Crystals bestellen.
 • Buigpees pink.
 • Chaletpark de Veenplassen.
 • Oval Racing Nederland.
 • Pensioen bruto loon.
 • Keuken style.
 • Solo Film 2018.
 • Bloedplasma.
 • Wimperadder.
 • Beëdiging Rutte 3.
 • Yakuza pink.
 • 8.5 week zwanger.
 • WTA ranking.
 • Verlichting voor hoge plafonds.